KuKü TIRGUS Privātuma politika

 1. Interneta vietnē kukutirgus.lv tiek publicēta tirgus pieteikuma anketa, kurā tiek vākti fiziskas un juridiskas personas dati par dalību tirgū, tādējādi gūstot iespēju Vietnes uzturētājam nodrošināt pakalpojumu.
 2. Pārzinis, kas Vietnē vāc datus par tirgus apmeklētājiem:
  Biedrības Attīstības Parks
  Kanāla iela 17, Alderi, Ādažu novads
  T. +371 27887077, E-pasts: info@attistibasparks.lv
 3. Personas datu apstrāde ir jebkuras ar personas datiem veiktas darbības, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu un izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu.
 4. Pārzinis apstrādā personas datus ar mērķi kvalitatīvi sniegt pakalpojumus, kas ietver līguma parakstīšanu, rēķina sagatavošanu, tirdzniecības atļaujas sakārtošanu, kā arī citu ar to saistītu funkciju izpildes nolūkos.
 5. Pārzinis var izmantot personas datus, lai nodrošinātu Pārziņa un/vai klientu, tirgotāju drošības, dzīvības, veselības un citu tiesību aizsardzību, atbildētu uz Jūsu lūgumiem un jautājumiem. Dati var tikt izmantoti komercdarbības plānošanai, veikšanai, analītikai, norēķinu administrēšanai, parādu atgūšanai, risku pārvaldības vajadzībām, kā arī lai nodrošinātu normatīvajos aktos un iestāžu izdotajos norādījumos noteikto pienākumu izpildi, piemēram, datu drošības nodrošināšanu vai tirgus caurskatāmības principu izpildei. Citos specifiskos nolūkos, kad dati var tikt izmantoti personai tiek sniegta informācija brīdī, kad tiek sniegti attiecīgie dati.
 6. Personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir:
  • veikt komercdarbību un sniegt pakalpojumus;
  • līguma noslēgšana un izpilde (fiziskām personām - vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, juridiskā personām – uzņēmuma nosaukums, kontaktpersonas vārds, uzvārds, uzņēmuma reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese u.c.);
  • rēķina izrakstīšana (fiziskām personām - vārds, uzvārds, personas kods, adrese, juridiskā personām – uzņēmuma nosaukums, kontaktpersonas vārds, uzvārds, uzņēmuma reģistrācijas numurs, adrese);
  • normatīvo aktu izpilde;
  • pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas vai klienta apkalpošanas laikā – telefoniski, elektroniski, klātienē;
  • nodrošināt līguma saistību izpildi;
  • saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot, rakstot uz elektroniskā pasta adresi, rakstot uz pasta adresi, interneta mājas lapā;
  • analizēt Pārziņa mājaslapas un sociālo tīklu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
  • veikt darbības Klientu noturēšanai;
  • segmentēt Klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
  • izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
  • reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
  • nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par pakalpojumiem un to laikā gūto pieredzi;
  • informēt Klientus par jaunumiem uzņēmumā un nozarē;
  • nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
  • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
  • nodrošināt pakalpojumu sniegšanas efektivitāti;
  • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
  • administrēt maksājumus;
  • administrēt savlaicīgi neveiktus maksājumus;
  • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
  • informēt sabiedrību par savu darbību.
 7. Pārzinis iegūst tikai tos Klienta datus un tādā apmērā, kas nepieciešami iepriekš konkrēti nodefinētiem nolūkiem (pakalpojuma sniegšana, līguma izpilde, Klienta aizsardzība utt.).
 8. Pārzinis veic attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Klienta personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Klientu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Klientu personas datu apstrādei.
 9. Pārzinis veic attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Klienta personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Pārzinis rūpīgi izvēlas personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtē tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.
 10. Pārzinis aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
 11. Pārzinis īsteno personas datu apstrādi likumīgi, godprātīgi un datu sniedzējam pārredzamā veidā, kā arī veic atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai tiktu nodrošināta personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai bojāšanu.
 12. Pārzinis patur tiesības publicēt atsevišķus personas datus savā interneta tīmekļvietnē un sociālo tīklu lapās, kā piemēram, fotogrāfijas un videoierakstus no Pārziņa organizētiem pasākumiem un tml., iepriekš saņemot atļauju no datu sniedzēja.
 13. Pārzinis nenodrošina personas datu aizsardzību pret trešo personu fotogrāfiju/videoierakstu uzņemšanu un to iespējamu tālāku neautorizētu publiskošanu, Publiskos pasākumos un vietās.
 14. Pārziņa interneta tīmekļvietne izmanto sīkdatnes (angļu val. – “cookies”), kas ir nelieli faili, kurus katru reizi, kad apmeklētājs apmeklē interneta vietni, pārlūkprogramma saglabā apmeklētāja datorā tādā apmērā, kā norādīts apmeklētāja datora pārlūkprogrammas iestatījumos. Lietojot šo vietni, Klients piekrīt sīkdatņu izmantošanai.
 15. Pārzinis izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu savas interneta tīmekļvietnes funkcionalitāti un atvieglotu tās lietošanu, iegūtu informāciju par lapas apmeklējuma statistiku un uzlabotu mārketinga komunikāciju.
 16. Ja Klients nevēlas saglabāt sīkdatnes, Klientam savas interneta pārlūkprogrammas iestatījumos jāizvēlas iespēja nesaglabāt sīkdatnes.