KuKü TIRGUS Noteikumi

Tirgus noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek organizēti tirgus pasākumi. Aicinām rūpīgi iepazīties ar šo informāciju, būt saprotošiem un ievērot mūsu tirgus organizēšanas un Jūsu dalības vispārīgos noteikumus, lai sarūpētu sev un citiem bezrūpīgu tirgus norisi.

TIRGUS ORGANIZATORS

 1. Tirgus organizators ir biedrība ATTĪSTĪBAS PARKS valdes locekles Daces Virzas saistošais uzņēmums SIA KU KUU Parka Kafee (turpmāk tekstā – Organizators), kas organizē laikmetīgus brīvdabas pop-up tirgus Kukü TIRGUS (turpmāk tekstā – Tirgus).
 2. Atbildīgā persona par Tirgus norisi ir Dace Virza (t. 27887077, info@kukutirgus.lv)
 3. Tirdzniecība notiek dažādās Latvijas pilsētās un novados ar pašvaldību un/vai zemes īpašnieku saskaņotās publiskās vietās (turpmāk tekstā – Tirgus laukums).
 4. Tirdzniecība Tirgū tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumiem Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību” un citiem ielu tirdzniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

TIRGUS PRETENDENTI UN DALĪBNIEKI

 1. Tirgus pretendents var būt fiziska persona, kurai atbilstoši nodokļu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam, fiziska persona, kura reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs, patentmaksātājs vai juridiska persona (turpmāk – Pretendents).
 2. Tirgus dalībnieks var būt fiziskas un juridiskas personas, kuru Organizators ir apstiprinājis dalībai Tirdzniecībā (turpmāk tekstā – Tirgotāji).

PRECES UN PAKALPOJUMI

 1. Tirgū atļauts tirgot sekojošas Latvijā ražotas preces un sniegt sekojošus pakalpojumus (turpmāk – Preces):
  • amatniecības izstrādājumus;
  • pārtikas preces;
  • pašu ražota lauksaimniecības produkciju;
  • dārzkopības preces, ziedus, stādus, tehniku, inventāru u.tml.;
  • alkoholiskos dzērienus (iepakojumā, izlejamos);
  • uzkodas (cukurvate, popkorns, kartupeļu virtuļi, saldējums u.tml.);
  • karstos un bezalkoholiskos dzērienus (kafija, kokteilis, sulas u.tml);
  • sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus.
 2. Atsevišķos gadījumos Tirgū atļauts tirgot arī rūpnieciski ražotas Preces, ja tās ir pilnveidotas ar oriģinālu Latvijas dizainu, apdruku, un/vai citas Preces saskaņā ar Organizatora izvērtējumu.

TIRGOTĀJU PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA

 1. Pieteikšanās dalībai Tirgū notiek https://kukutirgus.lv/, Tirgotājam aizpildot elektroniskas formas pieteikuma anketu (turpmāk tekstā – Pieteikums).
 2. Saņemtais pieteikums ir apliecinājums tam, ka Tirgotājs ir iepazinies ar šiem Tirgus noteikumiem un tiem piekrīt.
 3. Pieteikšanās dalībai Tirgū beidzās 14 dienas pirms Tirgus jeb katram Tirgum atšķirīgi, saskaņā ar norādīto informāciju Organizatora mājas lapā https://kukutirgus.lv/.
 4. Pieteikšanās dalībai Tirgū var tikt pagarināta, ja palielinās Tirgus laukums un/vai atbrīvojas tirdzniecību vietas Tirgū, bet ne ilgāk kā 5 dienas pirms Tirgus sākuma.
 5. Organizators izskata saņemtos Pieteikumus un izvērtē Tirgotāju atbilstību dalībai. Apstiprinājumu vai atteikumu par dalību Tirgū Organizators nosūta uz Pieteikumā norādīto Tirgotāja e-pasta adresi ne vēlāk kā 14 dienas pirms Tirgus sākuma.
 6. Organizatoram ir tiesības atteikt dalību sekojošos gadījumos:
  • ja Pretendenta piedāvātās preces neatbilst punkta 7. noteiktajām preču grupām;
  • ja no Pretendents netika saņemta pilnvērtīga informācija par dalību Tirgū, saskaņā ar prasīto informāciju Pieteikumā (piemēram, preču fotogrāfijas);
  • ja Pretendents/Tirgotājs piedāvā nekvalitatīvas preces vai pakalpojumus;
  • ja Pretendents skaits pārsniedz tirdzniecības vietu skaitu Tirgus laukumā;
  • ja ir beidzies Tirgus pieteikšanās laiks;
  • ja ir liels īpatsvars vienādu vai līdzīgu preču piedāvājumam;
  • ja Pretendents nav reģistrējis saimniecisko darbību, nav obligāti nepieciešamās licences vai atļaujas, kā piemēram, PVD reģistrācija un/vai alkohola licence;
  • ja Pretendents/Tirgotājs ir pārkāpis šos Tirgus noteikumus, kavēta rēķinu apmaksa, neierašanās Tirgū, patvaļīga Tirgus pamešana pirms Tirgus darba laika vai pārkāpti LR normatīvos aktus, kas regulē tirdzniecību tirgos u.tml.

DALĪBAS MAKSA UN APMAKSA

 1. Dalības maksa tiek noteikta katram Tirgum atsevišķi un ir publicēta Organizatora mājas lapā https://kukutirgus.lv/ un Pieteikumā (turpmāk tekstā – Dalības maksa). Ja dalībnieks tirgojas ar dažādām preču grupām, dalības maksa tiek aprēķināta pēc augstākās cenas, kas ir saskaņā ar pašvaldības noteikto un diferencēto tirdzniecības nodevas maksājumu.
 2. Rēķins par dalību Tirgū katram Tirgotājam tiek sūtīts atsevišķā e-pastā vismaz 14 dienas pirms Tirgus, kura apmaksu jāveic saskaņā ar rēķinā norādīto informāciju, maksājuma mērķī norādot rēķina numuru.
 3. Rēķina apmaksa jāveic saskaņā ar rēķinā norādīto apmaksas datumu, bet ne vēlāk kā 10 dienas pirms Tirgus norises, kas garantē dalību Tirgū.
 4. Gadījumā, ja rēķins nav apmaksāt noteiktā laikā, Organizatoram ir tiesības to anulēt un atteikt dalību Tirgū.

DALĪBAS ATSAUKŠANA

 1. Atteikties no dalības Tirgū var jebkurā laikā, pirms rēķina saņemšanas, kas ir ne vēlāk kā 14 dienas pirms Tirgus.
 2. Ja par dalības atsaukšanu Tirgotājs paziņo 10 dienas pirms Tirgus, Dalības maksa netiek atgriezta, bet pārcelta uz nākamo Tirgu.
 3. Ja par dalības atsaukšanu Tirgotājs paziņo mazāk kā 10 dienas pirms Tirgus, dalības maksa netiek ne atgriezta, ne pārcelta.

TIRGUS NORISES LAIKS UN IEKĀRTOŠANĀS KĀRTĪBA

 1. Informāciju par Tirgotāju ierašanās laiku un iekārtošanās kārtību Tirgus laukumā Organizators nosūta Tirgotājam e-pastā 2 dienas pirms Tirgus sākuma, norādot iepriekš saplānotas un atzīmētas tirdzniecības vietas un ērtāku piekļūšanu (turpmāk tekstā – Tirgus plāns).
 2. Tirgotājs iekārto Tirdzniecības vietu saskaņā ar ērtu un funkcionālu preču izvietojumu atbilstoši preču un darba specifikai tā, lai Tirgus apmeklētājiem būtu ērta pārskatāmība.
 3. Juridiskā personām, kas ir pārtikas un nepārtikas preču tirgotāji, ir atļauts realizēt preces Tirgus tirdzniecības vietās, izmantojot noteiktajā kārtībā reģistrētus elektroniskos kases aparātus.
 4. Individuālajiem uzņēmumiem, ja tie nav pievienotās vērtības nodokļa maksātāji, un individuālā darba veicējiem atļauts tirgoties, neizmantojot kases aparātus un realizēt šādas pašu izgatavotās nepārtikas preces:
 5. Fiziskajām personām atļauts realizēt pašu izaudzēto lauksaimniecības produkciju, neizmantojot kases aparātus.
 6. Zemnieku saimniecībām un individuālajiem uzņēmumiem, ja tie nav pievienotās vērtības nodokļa maksātāji, atļauts realizēt pašu izaudzēto lauksaimniecības produkciju, neizmantojot kases aparātus.

TIRGOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

 1. Tirgotājam ir tiesības izmantot Tirdzniecības vietu atbilstoši savām vajadzībām, ja tas nav pretrunā ar šiem noteikumiem un/vai LR normatīvajiem noteikumiem.
 2. Tirgotājam ir tiesības izvietot papildus reklāmu un izplatīt reklāmas materiālus tikai iepriekš saskaņojot ar Organizatoru.
 3. Tirgotāja pienākums ir ievērot šos Organizatora Tirgus noteikumus un papildus informāciju, kas tiks norādīta Tirgus plānā.
 4. Tirgotāja pienākums ir savlaicīgi ierasties norādītajā Tirdzniecības vietā un laikā.
 5. Tirgotāja pienākums ir nodrošināt Tirdzniecības vietu ar visu nepieciešamo inventāru saskaņā ar šajos Tirgus noteikumos minēto:
  • baltu telts nojumi ar 3 sānu malām (abos sānos un aizmugurē) izmēros 3x3m, 3x2m vai 2x2m (atsevišķos gadījumos varam izskatīt citus telts izmērus);
  • telts stiprinājumus zālājā un/vai atsvari asfaltētā vai bruģētā Tirgus vietā;
  • telts aprīkojumu - krēsli, galdi, plaukti, statīvi, vitrinas u.c. mēbeles Preču ekspozīcijai;
  • telts apgaismojumu, ja tāds ir nepieciešams;
  • elektrības pagarinātāju vismaz 20 m garumā;
  • telts noformējumu (dekorācijas) atbilstoši tirgus tematikai, apmeklētāju piesaistīšanas nolūkos.
  • Tirgotāja pienākums ir nodrošināt Tirdzniecības vietu ar preču piedāvājumu atbilstoši Pieteikumā minētajām un saskaņotajam preču aprakstam.
 6. Tirgotāja pienākums ir izvietot redzamā savā Tirdzniecības vietā izkārtni (ja tirgotājs ir juridiska persona - A4 formāta lapa ar Tirgotāja nosaukumu, adresi, kontakttelefonu un tās personas vārds, uzvārds, kura ir atbildīga par tirdzniecību attiecīgajā tirdzniecības vietā, ja tirgotājs ir fiziska persona - vārds un uzvārds).
 7. Tirgotājam pēc kontrolējošo institūciju vai Organizatora pieprasījuma ir pienākums uzrāda nepieciešamie dokumenti (juridiskām personām: pārdošanā esošo preču pavaddokumenti, kas noformēti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām; dokumenti, kas noteiktā kārtībā apliecina preču kvalitāti; ja tiek realizētas pārtikas preces - pārdevēja medicīniskā grāmatiņa).
 8. Tirgotājs ir atbildīgs par savu izvietoto preci un inventāru Tirdzniecības vietā.
 9. Tirgotājs ir atbildīgs par mazumtirdzniecības noteikumu un citu tirdzniecību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, kā arī atsevišķu preču aprites, izplatīšanas, publiskas demonstrēšanas vai reklamēšanas īpašo kārtību, kas noteikta normatīvajos aktos.
 10. Tirgotājs ir atbildīgs par tīrības, kārtības ievērošanu un uzturēšanu, ugunsdrošības noteikumu un darba drošības noteikumu, tirdzniecības noteikumu ievērošanu Tirdzniecības vietā, kā arī par savas Tirdzniecības vietas sakopšanu pēc tirgošanās beigām.
 11. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji un pārtikas preču Tirgotāji ir atbildīgi par sanitāro, higiēnas normu un visu prasību, normu ievērošanu, kas saistītas ar tirdzniecību norises vietā. Par pārtikas preču Tirgotāju pārkāpumiem, veicot Tirdzniecību, Organizators atbildību neuzņemas.
 12. Stingri aizliegts bojāt tirdzniecības vietu - izliet šķidrumus (eļļa, sadzīves ūdeņi u.tml.), izbraukāt apstādījumus vai citādi kaitēt apkārtējai videi.
 13. Tirgotājam ir aizliegts patvaļīgi atstāt tirdzniecības vietu ārpus tirgus darba laika.
 14. Tirgotājam ir aizliegts patvaļīgi mainīt tirdzniecības vietu, un/vai izvieto preci ārpus ierādītās tirdzniecības vietas, Organizatoram ir tiesības pieprasīt novērst pārkāpumu.
 15. Tirgotājam ir aizliegts, bez iepriekšējas saskaņošanas ar Organizatoru, atskaņot savā tirdzniecības vietā mūziku, izpildīt priekšnesumus, kas var ietekmēt Tirgus norisi.
 16. Tirgotājam ir aizliegts izmantot papildu elektroenerģijas jaudu ar savu ģenerātoru, ja vien tas iepriekš nav saskaņots ar Organizatoru.
 17. Aizpildot Tirgus pieteikuma anketu, Tirgotājs aliecina Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu nodokļu un citu maksājuma reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esamību.

ORGANIZATORA PIENĀKUMI

 1. Organizatora pienākums ir nodrošināt Tirgotājam Tirdzniecības vietu un organizēt kārtību, kādā Tirgotājam piešķir tiesības to izmantot.
 2. Organizatora pienākums ir nodrošināt Tirdzniecību vietu - 3x3m, 3x2m vai 2x2m, kas paredzēta Tirgotāju telts izvietošanai, atsevišķos gadījumos lielāku Tirdzniecības vietu, tirdzniecības vietu zem saules sarga vai no transporta līdzekļa, saskaņā ar Pieteikumā minēto un iepriekš saskaņoto informāciju.
 3. Organizatora pienākums ir norādīt ērtu transporta līdzekļu novietošanu blakus Tirgus laukumam.
 4. Organizatora pienākums ir nodrošināt Tirdzniecības vietas ierādīšanu Tirgotājam Tirgus dienā, bet negarantē Tirgotājam vienu un to pašu Tirdzniecības vietas saglabāšanu vairākos Tirgos.
 5. Organizatoram ir pienākums nodrošināt elektrības pieslēgumu saskaņā ar Pieteikumā minēto un saskaņoto informāciju.
 6. Organizatora pienākums ir nodrošināt Tirgotājam tirdzniecības atļauju no attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldības.
 7. Organizatora pienākums ir nodrošināt Tirgus reklāmas aktivitātes apmeklētāju piesaistīšanas nolūkos.
 8. Organizatora pienākums iespēju robežās ir nodrošināt tehnisko atbalstu Tirgotājam visa Tirgus darbības laikā.
 9. Organizatora pienākums ir nodrošina vispārējo kārtību Tirgus laikā, bet neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas Tirgotājam var rasties nepārvaramas varas apstākļu, citu Tirgotāju, apmeklētāju vainas dēļ.
 10. Organizators neuzņemas atbildību par Tirgotāja preču neatbilstību LR normatīvo aktu prasībām.
 11. Organizatoram ir tiesības noteikt Tirgus datumu, darba laiku, Tirdzniecības vietu skaitu un to izvietojumu pēc saviem ieskatiem.
 12. Organizatoram ir tiesības nenodrošināt papildus elektrības jaudas pieslēgumu, ja tas pārsniedz Pieteikumā prasīto vai atslēgt elektrības pieslēgumu, ja tas Pieteikumā netika minēts un saskaņots.
 13. Organizatoram ir tiesības no Tirgotāja prasīt zaudējumu atlīdzību par Organizatora mantas un Tirgus laukuma bojājumiem, ja tādi ir radušies Tirgotāja vainas dēļ.
 14. Organizatoram ir tiesības veikt Tirgotāju dokumentu un tirgotās Preces atbilstības pārbaudi saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.
 15. Organizatoram ir tiesības Tirgus laikā filmēt un fotogrāfēt Tirgū notiekošo procesu (t.sk. tirgotājus, preces un apmeklētājus), Tirgus publicitātes nolūkos.

Jau iepriekš paldies par rūpīgu šo Tirgus noteikumu izlasīšanu un tālāku to ievērošanu. Esam atvērti Jūsu ierosinājumu uzklausīšanai, veiksmīgas un ilgtermiņa sadarbības nolīkos, rakstot uz info@kukutirgus.lv vai zvanot pa telefonu 27 887 077.